حضور مدیر کل امور روستایی و شوراها در سومین جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اندیکا

در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۶ با حضور نماینده مجلس در شورای اسلامی، مدیر کل کمیته امداد، مدیر کل فنی وحرفه ای، معاون اداره کل محیط زیست،معاون اداره کل میراث وفرهنگی و هم چنین فرماندار ومدیران شهرستانی برگزار شد
که بر اساس برنامه ریزی های مدون و تعیین شده در بخش های مختلف صنعت ۳۶۴ شغل در شهرستان اندیکا ایجاد خواهد شد
حسینی مدیر کل امور روستایی با اشاره به هنر صنایع دستی در اندیکا تاکید نمود که نیاز است در اندیکا با توجه به پراکندگی مناطق مختلف شهرستان مجتمع کارگاه صنایع دستی برای مردم ایجادشود
و همه باید متفق القول ونظر باشیم باید یک کار تشویقی وترغیبی انجام دهیم که این شهرک از حالتی که امروزه است خارج شود زیرا که هم جهادکشاورزی ،صنعت ،معدن وتجارت ومیراث فرهنگی وبقیه افراد وصنوف می توانند در آن ناحیه فعالیت کنندواهتمام وپیگیر باشیم خوشبختانه همه مجموعه استان واستانداری پای کار هستیم واین آمادگی را داریم هفته ای یک نشست در شهرستان برگزار کنیم تااین شهرک از این حالت خارج شود.

224