بازدید مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها از طرح های اشتغال زایی بخش مرکزی شهرستان آبادان

نگارنده : حسین کوراوند

304