بازدید میدانی مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها از پروژه های اقتصادی و عمرانی شهرستان هندیجان

بازدید میدانی مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها از پروژه های اقتصادی و عمرانی در روز شنبه مورخ ۱۸آبان ۱۳۹۸ و دیدار چهره به چهره با کارآفرینان و اهالی محترم روستاهای بخش چم خلف عیسی با حضور مهندس علی بویری فرماندار محترم شهرستان هندیجان

 

 

گردآورنده و تهیه خبر: حسین کوراوند

262