برگزاری آزمون مکاتبه‌ای دهیاران استان خوزستان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۹ با حضور مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری

برگزاری آزمون مکاتبه‌ای دهیاران استان خوزستان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۹ با حضور مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری

335