بازدید مورخ ۹۸/۹/۲۰ جناب آقای مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستای هفت شهیدان بخش

بازدید مورخ ۹۸/۹/۲۰ جناب آقای مهندس حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستای هفت شهیدان بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان جهت احداث زیر ساخت های زیارتی و گردشگری روستا

 

243