برگزاری جلسه ی گروه اول مسوولین امور مالی دهیاری‌های استان خوزستان

شنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۵؛

برگزاری جلسه ی گروه اول مسوولین امور مالی دهیاری‌های استان خوزستان جهت ساماندهی وهماهنگی،همچنین بررسی موارد و مشکلات مالی دهیاری‌های استان در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان به ریاست مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری وبا همراهی مهندس عمیدزاده معاون اموردهیاری ها و شوراهای اداره‌کل امورروستایی استانداری ، مهندس قربانی مسوول مالی دهیاری‌های اداره کل امور روستایی استانداری و مهندس شهابی مسوول کارگزاری بیمه ی برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام( ره)

80