**برگزاری دوره های آموزشی مسئولین امور مالی دهیاری ها توسط اداره کل امور روستایی و شوراها استان خوزستان برگزار شد**

در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ و سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاونت دهیاری ها و شوراها اداره کل امور روستایی و شوراها در راستای فعالیت های آموزشی و آگاهی بخشی در زمینه های کارشناسی به مسئولین امور مالی دهیاری ها اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری اهواز پرداخته است تا موجبات ارتقای کیفیت و نظارت بر روند فعالیت های مالی در سطح دهیاری ها گردد.

103
اخبار مرتبط