*بسته های آموزشی دهیاران و شوراها و کارکنان دهیاری های در دستور کار آموزش مجازی اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری است**

اداره کل امور روستایی و شوراها در راستای راهبرد های آگاهی بخشی و اجرای برنامه های آموزشی مجازی به دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و بخش و کارکنان دهیاری ها در قالب ۳ بسته آموزشی با عنوان (شصت ثانیه های آموزشی ) شنبه های آموزشی و آشنایی اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران با قوانین و مقررات در قالب همیار شورا و دهیار تهیه و تدوین گردید.

149
اخبار مرتبط