توسعه اقتصادی روستاها از اهداف و برنامه های مهندس الهایی است

وضعیت کشاورزان مناطق روستایی بخش های مرکزی و مینو شهرستان خرمشهر را مهندس الهایی بازدید و بررسی نمود

خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها مطرح نمود که برنامه اداره کل امور روستایی و شوراها برای آینده روستاهای استان خوزستان با هدف اشتغال زایی در حوزه های مختلف اقتصادی است که کشاورزی از ارکان اصلی توسعه روستاها خواهد بود.

در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ جناب آقای مهندس خلیل الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری خوزستان بازدیدی؛ به همراه مهندس تمی بخشدار محترم مینو و دکتر پورمند بخشدار محترم مرکزی خرمشهر از نهر جرف علیا با هدف بررسی وضعیت فعالیت های کشاورزان با حضور کشاورزان منطقه بعمل آوردند . که در این بازدید مهندس الهایی بر اهمیت توسعه کشاورزی در مناطق روستایی استان خوزستان تاکید نمود و این امر را یکی از برنامه های اصلی در حوزه اشتغال زایی روستاها قلمداد کردند و توجه به کشاورزی را محور توسعه روستاها مطرح نمود که میتواند موجب مهاجرت معکوس به روستاها نیز گردد.

61
اخبار مرتبط