کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها در دستور کار مهندس الهایی برای اداره کل امور روستایی و شوراهاست

جلسه مشترک مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری با ریاست شعب پست بانک استان خوزستان برگزار گردید**

کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها در دستور کار مهندس الهایی برای اداره کل امور روستایی و شوراهاست

*جلسه مشترک مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری با ریاست شعب پست بانک استان خوزستان برگزار گردید**

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ جلسه ای با هدف اشتغال و سرمایه گذاری در روستاها در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ برگزار گردید و برنامه ریزی هایی جهت توسعه همکاری های مشترک در راستای توسعه اقتصادی در نواحی روستایی بعمل آمد و به شناسایی ظرفیت های بالقوه روستاها توجه و تاکید گردید تا با حمایت مطلوب روند بالفعل شدن تولیدات روستایی تسریع گردد

و در این نشست، مهندس الهایی یکی از اهداف اساسی و اقدامات اداره کل امور روستایی و شوراها را توسعه اشتغالزایی و کارآفرینی در روستاها با مشارکت با بانک های دارای تسهیلات مناسب دانست که موجب ارزش آفرینی در جامعه روستایی استان خوزستان خواهد شد و در ارتقای کیفیت زندگی و معیشت روستاییان دارای اثربخشی خواهند بود

155
اخبار مرتبط