بازدید میدانی مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز

بازدید میدانی مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز

بازدید میدانی مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز

بازدید میدانی مهندس الهایی مدیر کل امور روستایی و شوراها از روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز
در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مهندس الهایی با همراه نمودن مهندس بلم چی بخشدار مرکزی اهواز و معاون فرماندار مهندس یوسفی و شورای بخش شهرستان اهواز و دستگاههای اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت توزیع برق و راهداری حمل نقل جاده ای و آب و فاضلاب استان با هدف رفع کمبودهای و اجرای پروژه های عمرانی و آبادسازی روستاها در بخش مرکزی اهواز حضور یافتند
و از روستاهای امبطیحه ۱ و ۲ و حریه، مراونه بیت صحین، آلبونیس، سید سلمان، سید معن، کریم محارب، صالح زباری، حلاف و بروایه البوثنوان و … بازدید کارشناسی و اقدام محور بعمل آمد
و خدمات ارزنده ای در زمینه بهسازی روستاها، راههای روستایی و برق روستاها و آب روستاییان صورت خواهد پذیرفت و در نتیجه در جلسه جمع بندی نسبت به صورتجلسه و برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن اقدامات بعمل آمد و دستگاها مکلف به اجرای پروژه های زیربنایی و عمرانی در روستاها گردیدند
و خلیل الهایی مطرح نمودند که امید است این اقدامات به زودی اثرات مطلوبی در این مناطق روستایی در زمینه های مختلف خدمت رسانی را نمایان خواهد ساخت و موجبات توسعه پایدار روستاها خواهد بود.

151
اخبار مرتبط