برگزاری اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان اندیکا

اعنایت به ابلاغ وزیر محترم کشور در خصوص اجرای برنامه توسعه پایدار در ۳۱شهرستان منتخب کشور و انتخاب شهرستان اندیکا به عنوان منطقه محروم این استان، اولین جلسه کمیته سرمایه گذاری و اشتغال و با حضور آقای حسینی مدیر کل امور روستایی و شوراها و رئیس کمیته سرمایه گذاری و اشتغال و با حضور مدیر کل جذب و سرمایه گذاری و فرماندار شهرستان و دستگاههای اجرایی متولی اشتغال برگزار گردید.
در این خصوص با توجه به اسناد بالادستی و سند معیشت پایدار روستایی و عشایری بر عملیاتی شدن فرصت های شغلی و توسعه پایدار در زمینه های توسعه شیلات، گردشگری و صنایع دستی، صنایع کوچک و بهبود تولیدات دامی و کشاورزی تاکید و مصوب گردید.

125