حضور اداره کل امور روستایی و شوراها خوزستان در چهارمین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور

حضور ارزشمند کارآفرینان روستایی استان خوزستان با مدیریت اداره کل امور روستایی و شوراها استانداری در نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور دوباره گامی نوین در بازنمایی ظرفیت های استان خوزستان است.

253