1398/06/03
 

شرح وظايف

۱. بررسي وظايف بالقوه كه حسب قانون واجد شرايط لازم براي تبديل شدن به شهر بوده و اعلام ان به وزارت كشور به منظور تأسيس شهرداري در آنها (ماده يك قانون شهرداري)

۲. توزيع عوارضات متمركز كه به حساب سازمان دهياريهاي كشور واريز گرديده بين دهياريهاي استان با توجه به اولويت شهرهاي مذكور و شاخص هاي تعيين شده

۳. توزيع ماشين آلات يارانه اي بين دهياريها

 ۴. تهيه و صدور انجام امور مربوط به دبيري تبصره اصلاحي الحاقي به ماده ۹۹ دهياريها

۵. مطالعه و بررسي وضع روستاها و دهياريها از نظر تأسيسات و تسهيلات  رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي دهياريها جهت توزيع عوارض متمركز

۶. همكاري با سازمان دهياريها در زمينه تهيه و تنظيم معيارها وضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرحهاي عمراني درروستاها و مناطق عشايري و محروم

۷. مطالعه و بررسي در مورد منابع درآمد دهياريها به منظور ارائه ، خط مشي و اتخاذ روشهايي در جهت ارتقا سطح درآمد دهياريها و خود كفايي آنها

۸. نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارش گيري از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها، مناطق عشايري و محروم استان و عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمآنهاي اجرايي مربوط به منظوررفع موانع با همكاري دفتر فني

۹. بازرسي از روستاها و تهيه گزارشهاي ماهانه جهت مراجعه ذيربط

۱۰. رسيدگي به شكايات مردم و موسسات دولتي و نهادها از دهياريها

  ۱۱. آموزش پرسنل دهياران به منظور حسن اجراي وظايفي كه طبق مقررات به آنها محول گرديده است

  12.  برگزاري سفرهاي آموزشي دهياران

  ۱۳. انجام امور مربوط پسماندها درسطح روستا و برنامه ريزي جهت تأسيس كارخانه هاي كمپوست

  ۱۴.  تنظيم خلاصه وضعيت دهياران استان و تهيه فهرست اسامي همچنين هر گونه تغيير و اصلاح تأييد انعقاد قرارداد بكارگيري نيروي انساني در هر دهياري

  ۱۵.  كنترل و بررسي بودجه تفريغ بودجه دهياريها

  ۱۶.  بررسي و تأييد تعرفه عوارض و بهسازي خدمات دهياريها

  ۱۷.  تهيه گزارش عملكرد هزينه اعتبارات دهيارها در مقاطع سه ماهه براي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

 18.  بررسي مدارك و مستندات براي تأسيس دهياريها در روستاهاي واجد شرايط

  ۱۹.  انجام امور عمومي روستاها و مناطق عشايري كه فاقد دهياري هستند

  ۲۰.  تهيه و تدوين بخشنامه ، دستورالعمل  وشيوه نامه جهت تسهيل درانجام امور دهياريها