1398/06/03
 

 

رزومه مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری خوزستان 

66 الی 67 رییس دفتر اتباع خارجه استانداری

67 الی 69 بخشدار گتوند

69 الی 74 بخشدار مرکزی سوسنگرد

74 الی 77 فرماندار اندیمشک

77 الی 86 مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای روستایی استان

86 الی 88 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان

88 الی 93 فرماندار خرمشهر

 

94 تاکنون مدیرکل امور روستایی وشوراهای استانداری خوزستان